Home » GIỚI THIỆU » Nguồn nhân sự

Nguồn nhân sự

 

Trình độ học vấn Tổng số lượng Số năm kinh nghiệm
< 5 năm 5 năm < 10 năm > 10 năm
86 35 57 16
– Tiến sĩ 1 1
– Thạc sĩ 4 1 2 1
– Kỹ sư xây dựng, giao thông 12 2 6 4
– Kỹ sư môi trường 12 6 4 2
– Kỹ sư thủy lợi 2 1 1
– Kỹ sư địa chất 3 2 1
– Kỹ sư trắc địa 20 10 6 4
– Kỹ sư kinh tế xây dựng 1 1
–  Kỹ sư tư vấn giám sát thi công 11 5 6
– Cử nhân môi trường 8 4 4
– Cử nhân kinh tế 4 2 2
– Công nhân kỹ thuật 6 6
– Nhân viên khác (Lái xe, bảo vệ…) 2 2