Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của công ty:

 

so-d0-to-chuc