Home » LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

– Khảo sát, Quan trắc thủy hải văn; Đánh giá ngập lụt; Đánh giá thủy hải văn bãi tắm; Xác định cao độ san nền; Tính toán thoát nước mưa, nước thải, Hồ đập thủy lợi khu Dự án bằng mô hình toán.

– Khảo sát Địa hình, Địa chất – thí nghiệm, Thủy văn công trình xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi và Cấp thoát nước.

– Tư vấn thiết kế công trình Giao thông, Cấp thoát nước – môi trường nước.

– Tư vấn Giám sát thi công công trình Giao thông, Cấp thoát nước – môi trường nước.

– Tư vấn Môi Trường: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt chất lượng tiêu chuẩn môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo giải pháp bảo vệ môi trường; Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Lập đề án xin cấp giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất, lập báo cáo trữ lượng nước sau thăm dò; Lập báo cáo, đề án xin cấp phép khai thác sử dụng nước ngầm – nước mặt; Kiểm soát ô nhiễm, quan trắc môi trường (Không khí, nước, bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, khí độc, độ dung…. ). Lập bản báo cáo kiểm soát môi trường định kỳ hàng năm; Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường.