Khảo sát địa chất

– Khảo sát địa chất công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng…

– Xử lý đất yếu, nền móng công trình

-Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá trong xây dựng công trình

-Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý vật liệu xây dựng

– Phòng thí nghiệp chuyên ngành xây dựng

– Kiểm định chất lượng công trình xây dựng