Tư vấn Môi Trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt chất lượng tiêu chuẩn môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo giải pháp bảo vệ môi trường; Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Lập đề án xin cấp giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất, lập báo cáo trữ lượng nước sau thăm dò; Lập báo cáo, đề án xin cấp phép khai thác sử dụng nước ngầm – nước mặt; Kiểm soát ô nhiễm, quan trắc môi trường (Không khí, nước, bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, khí độc, độ dung…. ). Lập bản báo cáo kiểm soát môi trường định kỳ hàng năm; Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường.

  • Xử lý nước thải, chất thải rắn;
  • Xử lý khí thải;
  • Tư vấn môi trường:

– Lập báo cáo chất thải nguy hại;

– Lập cam kết bảo vệ môi trường;

– Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

– Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

– Lập đánh giá tác động môi trường ĐTM cấp Bộ, cấp tỉnh.