Tư vấn và thẩm tra thiết kế

– Lập quy hoạch giao thông; quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp

– Lập dự án đầu tư và thiết kế chi tiết công trình xây dựng (giao thông, dân dụng, thủy lợi)

– Tư vấn giám sát các công trình xây dựng

– Thẩm tra dự án, thiết kế công trình, tổng dự toán công trình xây dựng

– Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng…

– Quản lý dự án các công trình xây dựng