Home » LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG » Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình

– Bay chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay;

– Xử lý ảnh hàng không, ảnh viễn thám, ảnh chụp quét địa hình;

– Khảo sát, thiết kế, lập dự án. Lập thiết kế kỹ thuật – dự toán, tư vấn, kiểm tra, giám sát, thẩm định chất lượng công trình sản phẩm về đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo;

– Xây dựng lưới khống chế toạ độ, cao độ, lưới địa hình chính xác các cấp hạng;

– Đo vẽ, thành lập và hiệu chỉnh bản đồ địa hình;

– Đo vẽ địa hình đáy sông, hồ, biển, đảo;

– Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin chuyên ngành trong các lĩnh vực: đo đạc bản đồ, đất đai, môi trường, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, địa chất, khoản sản, biển và hải đảo.